ZASIŁEK RODZINNY

DrukujGeneruj PDF

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 114 ze zmianami) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

ZASIŁEK RODZINNY

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2014 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł (764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wydawane będą od 1 sierpnia 2016r.  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, są także do pobrania na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łasku

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ŁaskuSekcja Świadczeń  Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje

W przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może składać wniosek począwszy od miesiąca września 2016 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz. 114 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30.09.2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacone będą do dnia 30.11.2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacone będą do dnia 31.12.2016r.
Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby uczące się.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017:

 •  obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu;

. ksero nakazu płatniczego za 2015r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
. oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2015;
. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinnych;
. ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
. ksero wyroku zasądzającego alimenty;
. oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
. ksero aktu urodzenia dziecka.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego,  a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Prawo do otrzymania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł .Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny wraz dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od 01.11.2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych wynoszą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w i wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł miesięcznie.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 3  oraz pod numerem telefonu: 43 676-27-00


Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 

 • do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 • do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty),

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie( np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.) i instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • zostało umieszczone w rodzinnie zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upoważniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 • ojciec jest nieznany,
 • powództwo o alimenty zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 roku wynosi:

 • na dziecko do 5 lat - 89 zł miesięcznie
 • na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 118 zł miesięcznie,
 • na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 129 zł miesięcznie.