FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DrukujGeneruj PDF

Wszelkich informacji na temat funduszu alimentacyjnego udziela Pani mgr Kamila Żmudzińska-
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku pokój nr 3.
tel. 43 676 27 00


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 859 ze zmianami),

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od 1 sierpnia 2016r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2016r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie.

 

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017:

 • obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu;

. zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
. zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2015r.;
. ksero nakazu płatniczego za 2015r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
. oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2015;
. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
. ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
. ksero wyroku zasądzającego alimenty;
. oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
. ksero aktu urodzenia dziecka.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimenatcyjnego, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimenatcyjnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 3  oraz pod numerem telefonu: 43 676-27-00


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO przysługują:

 • Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki   w szkole lub szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
 • Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 • Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
 • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów -   nie wyższej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO nie przysługują:

 • Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 • Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Zawarła związek małżeński.

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,  jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2014r. z zaznaczeniem ,,do funduszu alimentacyjnego'' lub oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych w 2014r.;
 • zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS-u o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej 9% w 2014r.;
 • ksero nakazu płatniczego za 2014r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2014;
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
 • zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2014r.;
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • ksero wyroku zasądzającego alimenty;
 • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna  i szkoła wyższa);
 • ksero aktu urodzenia dziecka.

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  Wzór oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  Wzór oświadczenia członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 


TERMINARZ WYPŁAT

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2016/2017
Bank PEKAO S.A.

I Oddział w Łasku
ul. Warszawska 12
98-100 Łask

Listopad 2016 25 Piątek
Grudzień 2016 15 Czwartek
Styczeń 2017 25 Środa
Luty 2017 24 Piątek
Marzec 2017 24 Piątek
Kwiecień 2017 25 Wtorek
Maj 2017 25 Czwartek
Czerwiec 2017 26 Poniedziałek
Lipiec 2017  25 Wtorek
Sierpień 2017 25  Piątek
Wrzesień 2017  25 Poniedziałek